اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی ایرانمنش

استاد ریاضی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس

iranmanamodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدحسین مجلس ارا

فیزیک دانشگاه خوارزمی

majlesaragmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی ایرانمنش

استاد دانشگاه تربیت مدرس

iranmanamodares.ac.ir

دکتر محمدحسین مجلس آرا

فیزیک استاد دانشگاه خوارزمی

majlesaragmail.com

دکتر علی اکبر بابالو

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تبریز

a.babaluosut.ac.ir

دکتر علی بیت اللهی

مهندسی مواد استاد دانشگاه علم و صنعت

beitollaiust.ac.ir

دکتر کیانوش خسروی دارانی

بیوتکنولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

kiankhyahoo.com

دکتر سید مهدی رضایت

فارماکولوژی دانشگاه تهران

rezayattums.ac.ir

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تهران

mshariatut.ac.ir

دکتر مهرداد کوکبی

مهندسی پلیمر استاد دانشگاه تربیت مدرس

mehrirmodares.ac.ir

دکتر علیرضا مشفق

فیزیک استاد دانشگاه شریف

moshfeghsharif.edu

دکتر حمیدرضا آقابزرگ

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

aghabozorghrripi.ir