دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-64 
بررسی پهن شدگی در میکروسلول فیبری بخار اتمی روبیدیوم

صفحه 1-6

سیده مهری حمیدی؛ مهناز اسداله سلمان پور؛ محمد مصلح؛ رضا غلامی


ساخت و بررسی خواص فیزیکی نقاط کوانتومی 68Ga @GO@S-Fe3O4 به عنوان عامل تصویربرداری از تومورهای سرطانی

صفحه 7-14

حکیمه زارع؛ یوسف فضائلی؛ احمد ضیا شیرزاد؛ زهرا شاهدی؛ فاطمه استواری؛ شهزاد فیضی