دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-122 
بررسی ابتدا به ساکن خواص نوری نانوورقه و نانو لوله As2GeSe

صفحه 11-19

پروین بهزادی؛ پیمان امیری؛ سید احمد کتابی؛ امیر علی اکبری


مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی

صفحه 96-103

وحید مرادی؛ سپیده کتابی؛ مرجانه صمدی زاده؛ الهه کنوز؛ نسرین مسن آبادی