دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی خواص ساختاری و لومینسانس نانو فسفر Ca1-xZrO3:xCe3+

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

احسان معصومی گودرزی؛ مرجانه جعفری فشارکی؛ محمدرضا جلالی؛ سعید محمدی


تأثیر حلال و غلظت مواد اولیه در سنتز سونوشیمیایی نانو ساختار پلیمر کوئوردیناسیونی مس(II) و تجزیه سطح هیرشفیلد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

محمد حسن سعادتیان؛ غلامحسین شاه وردی زاده؛ میرزاآقا بابازاده؛ لادن اجلالی؛ موسی اسحقی