کلیدواژه‌ها = ترانزیستور اثر میدان فلز-نیمه‌هادی
بهبود مشخصه های الکتریکی ترانزیستور MESFET با اعمال تغییرات ساختاری

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 104-111

سید محمد رضوی؛ زهرا دهقانی؛ علی شاکری