کلیدواژه‌ها = نانولوله کربنی
مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 96-103

وحید مرادی؛ سپیده کتابی؛ مرجانه صمدی زاده؛ الهه کنوز؛ نسرین مسن آبادی