کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
تهیه و مطالعه فتوکاتالیستی نانو ماده هسته-پوسته SiO2/CuS برای تخریب رنگدانه متیلن بلو

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 103-114

بابک آذری؛ افشین پوراحمد؛ بابک صادقی؛ مسعود مختاری