کلیدواژه‌ها = نانوذرات
خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوالیاف هسته-پوسته‎ TiO2-SnO2 ‎ساخته ‏شده به روش الکتروریسی ‏

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 52-60

نرگس حسین زاده شیخ امیرلو؛ حبیب حمیدی نژاد؛ علی اکبر آشکاران


بررسی عددی جریان نانوسیال نیوتونی و غیرنیوتونی در یک میکروکانال تحت تاثیر چرخش و EDL

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-80

بهناز ارجمندکرمانی؛ یونس بخشان؛ سعید نیازی


مطالعه طیف موزبائر 57Fe نانوذرات فریت منیزیم و فریت روی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 141-147

محمود ناصری؛ مهشید چیره؛ ناهید بیگی محمدی


طراحی و شبیه سازی یک سیستم تبرید جذبی- اجکتوری خورشیدی مبتنی بر نانوسیال

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 13-21

فتح اله پورفیاض؛ آسیه عزیزی زیارانی؛ علیبخش کسائیان؛ فاطمه راضی آستارایی