کلیدواژه‌ها = زغال سنگ
ساخت نانوساختارهای کربنی آمورف از زغالسنگ به روش سنتز شیمیایی فاز جامد

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-6

مطهره وکیلی فتح آبادی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فیروزه دانافر