کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
تهیه و شناسایی نانو ذرات اکسیدی مس و کاربرد آن در جذب آلومینون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 23-32

حسین طغرلی؛ حمیده سراوانی