دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1394 
1. تهیه و بررسی خواص نوری نمونه نانوذرات کلوئیدی کربن

مرتضی ساسانی قمصری؛ اشکان مومنی بیدزرد؛ هیونگ هو پارک