دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1395 
6. خواص نورتابی تنگستات کادمیم CdWO4 سنتزشده به روش گرمابی

محمدتقی طورچی مقدم؛ محسن بابامرادی؛ روح اله عظیمی راد