دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395 
3. طراحی و مشخصه یابی بیوسنسورDNA گیاهی بر پایه نانو ذرات کربن

راضیه شیدایی پور دیزجی؛ محمد تقی احمدی؛ بهار مشگین قلم؛ مهدی امنیت طلب