دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1397 
5. سنتز نقاط کوانتومی گرافن برای تشخیص استون بازدم بیماران مبتلا به دیابت میلتوس

صفحه 225-234

سمیه سلمانی؛ فاطمه دانشمند؛ عادله دیوسالار؛ سیده ثریا موسوی