دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1397 
2. بررسی خواص الکترونی نانولوله کربنی تک جداره SWCNT 7,0 با استفاده از نظریه تابعی چگالی DFT

صفحه 125-132

سیدمصطفی منوری؛ نظام سیف مظهری؛ امین گراوند؛ نفیسه معماریان


4. مطالعه طیف موزبائر 57Fe نانوذرات فریت منیزیم و فریت روی

صفحه 141-147

محمود ناصری؛ مهشید چیره؛ ناهید بیگی محمدی