دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1398 
4. ررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری

عفت عصار نوقابی؛ حسن اله داغی؛ بهنام آزادگان؛ علی اصغر مولوی؛ جواد باعدی؛ بهروز ملکی