دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1398 
4. بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری

صفحه 29-36

عفت عصار نوقابی؛ حسن اله داغی؛ بهنام آزادگان؛ علی اصغر مولوی؛ جواد باعدی؛ بهروز ملکی