دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1398 
بررسی وابستگی دمایی طیف فلورسانس نانوذرات تبدیل افزایشی NaYF4:Yb3 ,Er3

فاطمه کابلی؛ ناهید غضیانی؛ محمد حسین مجلس آرا؛ اسماعیل حیدری