دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1398 
8. جریانهای خالص اسپینی و قطبیده اسپینی در مولکول بنزن متصل شده به سه رابط گرافینی

نسترن فرشچی؛ مهدی اسماعیل زاده؛ لیلا اسلامی؛ سید محمد الهی؛ الهام دارابی