دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1399 
1. پمپ جریان های باری و اسپینی در نانونوارهای سیلیسینی زیگزاگ و بررسی اثر پهنا بر جریانهای پمپ شده

صفحه 1-12

فاطمه بوربور؛ مهدی اسماعیل زاده؛ سیدمحمد الهی؛ لیلا اسلامی؛ الهام دارابی


2. حذف بسیار موثر کنگو قرمز با استفاده از نانوچندسازه MIL-101 (Fe) @PDopa@Fe3O4

صفحه 13-24

اسما حامدی؛ محمود برهانی زرندی؛ محمدرضا ناطقی؛ علی محمد حاجی شعبانی یزدی


3. بررسی اثر پایداری دمای زیرلایه بر کیفیت لایههای روی اکسید در روش لایه نشانی لیزری

صفحه 25-29

مهرناز سیمدار؛ فائزه حسنی؛ سیده ثریا موسوی؛ محمد امین بصام؛ بتول سجاد