دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1399 
4. بررسی خواص نوری، ساختاری و الکتریکی لایه نازک In2S3 به روش اسپری گرماکافت تحت تاثیر دما و نمک ایندیوم

صفحه 26-35

مریم هاشمی؛ سیدمحمدباقر قرشی؛ مریم حیدری رامشه؛ نیما تقوی نیا؛ سیدمحمد مهدوی


5. بررسی فرایند جذب سطحی آلاینده‌های رنگی با نانو چندسازه گرافن مغناطیسی

صفحه 36-42

نرگس انصاری؛ فاضله فقهی؛ زهرا امینی؛ معصومه محمدنژاد