مطالعه نظری برهمکنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح نانولوله کربنی به عنوان نانوحامل در محیط آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه شیمی -دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی-تهران -ایران

4 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، تهران، ایران

چکیده

کاربرد زیستی نانولوله های کربنی در دارورسانی هدف اصلی ما در این پژوهش است. به این منظور به بررسی امکان برهم کنش کلرامبوسیل و ملفالان با سطح خارجی نانولوله ی کربنی به عنوان حامل دردو فاز گازی و محلول پرداخته­ایم . در نخستین مرحله، هر یک از ساختار ها با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتمی مدل­سازی شدند و در مرحله بعدی، انرژی آزاد حلال پوشی و انرژی آزاد برهم­کنش در فاز محلول با استفاده از شبیه­ سازی مونت کارلو و روش اختلال  مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج محاسبات نظریه تابعیت چگالی در فاز گازی نشان داد که هر دو دارو قابلیت برهم­کنش با نانولوله کربنی را دارند. محاسبات شبیه­ سازی مونت کارلو نشان داد که برهم­کنش داروها با نانولوله کربنی، حلالیت آنها را در محلول آبی افزایش می­ دهد که باعث افزایش کاربردهای دارویی می­شود. انرژیهای آزاد بر هم کنش در فاز محلول نشان داد کمپلکس ملفالان با نانولوله کربنی پایدارتر از کلرامبوسیل است که کاملا با نتایج فاز گازی سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Study of the interaction of Chlorambucil and Melphalan with carbon nanotube surface as a drug nanocarrier in aqueous solution

نویسندگان [English]

  • Vahid Moradi, 1
  • sepideh ketabi 2
  • Marjaneh Samadizadeh 3
  • Elaheh Konoz, 1
  • Nasrin Masnabadi 4
1 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of pharmaceutical chemistry, Faculty of pharmaceutical chemistry, Tehran medical sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Chemistry, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of chemistry, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Biological application of carbon nanotubes in drug delivery is our main concern in this investigation. For this purpose, possibility of the interaction of chlorambucil and melphalan with carbon nanotube surface as a carrier was studied in both gas phase and in aqueous media. At first step each species was modeled using quantum mechanical calculations, in the next step, solvation free energies and association free energies of considered structures in water were studied by Monte Carlo simulation and perturbation method. The results of density functional calculations in gas phase showed that both two drugs can interact with carbon nanotube. Monte Carlo simulation results revealed that interaction with carbon nanotube enhanced the solubility of drugs in water which improve the pharmaceutical applications. Calculated association free energies indicated that melphalan produced more stable complex with carbon nanotube than chorambucil in aqueous solution. This tendency could be observed in gas and liquid phase similarly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monte Carlo simulation
  • carbon nanotube
  • solvation free energy
  • Chlorambucil
  • Melphalan