سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیستی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@Propylsilane-Pyridine[HSO4] برای سنتز مشتقات دی‌هیدروپیریدو[3،2-d:5،6- d'] دی‌پیریمیدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان

چکیده

در این پژوهش، نانو‌ذرات مغناطیسی   Fe3O4@Propylsilane-Pyridine[HSO4]از طریق عامل‌دار کردن Fe3O4 با تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین، پیریدین-2-کربالدهید و سولفوریک اسید سنتز شد. ساختارهای نانو‌ذرات سنتزی در مراحل مختلف با استفاده از روش طیف­سنجی FT-IR تایید شدند. همچنین، ساختار بلوری، ریخت‌شناسی و پایداری حرارتی نانو‌ذرات با استفاده از آنالیزهایSEM, XRD ، TEM و TGA بررسی شد. در نهایت، با استفاده از این نانوذره به‌عنوان کاتالیست، مشتقات دی­هیدروپیریدو[3،2-d:5،6-d'] دی­پیریمیدین سنتز شدند. مقایسه کارآیی این کاتالیست با سایر کاتالیست­ها نشان داد که نانوکاتالیست ساخته شده در این پژوهش نسبت به سایر کاتالیست­ها بطور قابل توجه‌ای بازده و سرعت واکنش را افزایش می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and catalytic application of Fe3O4@Propylsilane-Pyridine[HSO4] for efficient synthesis of dihydropyrido[3,2-d:5,6-d']dipyrimidine derivatives

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ashouri
  • Hassan Kefayati
  • Shahab Shariati
دوره 7، شماره 3
آبان 1399
صفحه 114-120
  • تاریخ دریافت: 04 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 0-727 فروردین 2
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1399