مطالعه تئوری رفتار دینامیکی و الکترونی نانوذرات لتروزول بارگذاری شده بر سطح بسپار پلی(2-اتیل-2-اکسازولین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، شهریار، تهران

چکیده

در این پژوهش، اثرات نامستقر شدن الکترونی و برهمکنش‌های دوقطبی- دوقطبی بر ویژگی ساختاری و مقدار واکنش پذیری داروی لتروزول در حضور بسپار پلی(2-اتیل-2-اکسازولین)، با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی تئوری تابع چگالی(Density Functional Theory) DFT، در سطوح نظری محاسباتیB3LYP و سری پایه 6-31G* مورد بررسی قرار گرفت. از بین تمامی جهت­های مورد بررسی برای برهم­کنش دارو و بسپار، بهترین ساختار با انرژی کمینه به­دست آمد. مقادیر انرژی جذب به­دست آمده در فاز گازی 836/6- کیلوکالری بر مول و در فاز حلال 500/6- کیلوکالری بر مول است که نشان می­دهد واکنش جذب گرمازا بوده و از نظر انرژی در هر دو فاز انجام پذیر است. مقادیر تغییرات اختلاف انرژی آزاد گیبس G)Δ( ، تغییرات آنتالپی H)Δ( و تغییرات آنتروپی S)Δ( بین مخلوط دارو – بسپار با ترکیبات اولیه دارو و بسپار در فاز گازی به ترتیب عبارتند از: 830/5- ، 687/4- و 035/0- کیلوکالری بر مول. مقادیر تغییرات اختلاف انرژی آزاد گیبس Greaction)Δ( حلال پوشی، تغییرات آنتالپی Hreaction)Δ( حلال پوشی و تغییرات آنتروپی Sreaction)Δ (در واکنش دارو و بسپار در فاز محلول به ترتیب عبارتند از: 794/6- ، 163/4- و 036/0- کیلوکالری بر مول .
در ادامه، کار نتایج طیف هایIR  دارو، بسپار و کمپلکس دارو-بسپار بررسی و همگرایی مشاهده شده بین داده های تجربی و تئوری بیانگر دقت و درستی محاسبات بوده و می­توان به روش تئوری به عنوان روشی معتبر استناد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Study of the Dynamic and Electronic Behavior Letrozole Nanoparticles Loading on Poly (2-Ethyl-2-Oxazoline) Surface

نویسندگان [English]

  • bahareh Shokr Chalaki
  • giti Bagheri
  • fatemeh Azarakhshi