آماده سازی تک مرحله ای و شناسایی نقاط کوانتومی گرافن اکساید و بررسی اثر تیواوره و آمونیا ( N,S ) بر ویژگی نوری نقاط کوانتومی سنتز شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

نقاط کوانتومی گرافن اکساید ) GOQD ) نورتاب، توجه زیادی از دانشمندان را در علم شیمی، مواد، زیست فناوری و فیزیک، به دلیل
پایداری فوق العادهاشان، ویژگی الکتروشیمیایی، نوری عالی و سمیت کم به خود جلب کردهاند. در این پژوهش، نقاط کوانتومی گرافن اکساید
با استفاده از یک روش ساده و مستقیم آب گرمایی تهیه شدند. در ادامه، برای افزایش و تغییر نورتابی، نقاط کوانتومی گرافن اکساید دوپ شده
با نیتروژن) N ( و سولفور) S ( در حضور تیواوره و آمونیا به صورت تک مرحلهای و ساده سنتز شدند. نقاط کوانتومی بوسیله طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، طیف جذبی فرابنفش مرئی و فوتولومینسانس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. نقاط کوانتومی گرافن اکساید -
دوپ شده N و S برخلاف نقاط کوانتومی گرافن اکساید پایه دارای نورتابی آبی و دارای شدت بالاتری نسبت به همتای پایه خود دارند. بخاطر
این ویژگی برجسته لومینسانس نقاط کوانتومی گرافن اکساید دوپ شده N و S میتوانند برای تصویربرداری پزشکی و سایر کاربردهای نوری
استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها