تبدیل تک ظرفی اپوکسیدها به 2 ، 1 دی استاتها در حضور نانوکاتالیست - مغناطیسی فریت کبالت تحت شرایط بدون حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی CoFe2O4 از طریق روش حالت جامد در داخل هاون چینی سنتز و سپس، در
دماهای بالا کلسینه شد. نانوفریت کبالت بهدست آمده با استفاده از روشهای XRD ، SEM ، FT-IR و VSM شناسایی و
بهعنوان کاتالیست در تبدیل تک ظرفی و مؤثر اپوکسیدهای متفاوت دارای استخلافهای آریلی، آلیلی و آلکیلی به 2،۱ دی -
استوکسی استرهای متناظر با استیک انیدرید در حمام روغن در دمای 70 درجه سانتیگراد و تحت شرایط بدون حلال استفاده شد.
سنتز 2،۱ دی استاتها در گسترهی زمانی - 4 - ۱ ساعت با بازده ۹5 - 77 درصد انجام شد. نانوکاتالیست مغناطیسی با استفاده از یک
آهنربای ساده به آسانی از محیط واکنش بازیافت شده و با حفظ ویژگی مغناطیسی و کاتالیستی در چرخه های بعدی مورد استفاده
دوباره قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One-pot Conversion of Epoxides to 1,2-Diacetates in the presence of Cobalt Ferrite Magnetic Nanocatalyst under Solvent-free Conditions

نویسنده [English]

  • Ronak Eisavi
anTehr University, Noor Payame ,Science of Faculty ,Chemistry of Department,, Tehran