سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص نوری ترکیب TiO2/گرافن

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ول یعصر)عج( رفسنجان، رفسنجان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ول یعصر(عج) رفسنجان، رفسنجان

چکیده

هیبریداسیون گرافن، یک روش محبوب برای ایجاد مواد مرکب بسیار رسانا و سطوح با جذب بالاست. در این مقاله نانوترکیب TiO2/گرافن، با روش ساده و سریع مایکروویو و از طریق واکنش اکسیدگرافن و n-بوتیل- اورتوتیتانات در حلال آب/اتانول تهیه شده است. ابتدا ورق‌های اکسید گرافیت، با روش هامر بهبود یافته تهیه شد. سپس از n-بوتیل- اورتوتیتانات و مخلوط آب/اتانول و اکسیدگرافن، جهت هیدرولیز تیتانیا و تشکیل نانوبلورهای آن بر روی اکسیدگرافن و از تابش مایکروویو جهت تهیه نانوترکیب TiO2/گرافن، استفاده شد به طوریکه تابش مایکروویو منجر به کاهش اکسیدگرافن به گرافن می‌گردد. مشاهد‌ه‌ی پیوند Ti-O-C تأیید کننده‌ی تشکیل هیبرید گرافن با TiO2 می‌باشد. از خصوصیات این هیبرید، بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی کلی نانوترکیب تولید شده می‌باشد که با استفاده از تجزیه متیلن بلو تحت تابش فرابنفش نشان داده شده است. مشخصه‌یابی هیبرید، با استفاده از XRD، UV-Vis و FTIR انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها