ترابرد الکترونی یک شبکه ی نردبانی واپیچیده

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین و در رهیافت تنگابست، به بررسی رسانش الکتریکی یک شبکه ی نردبان نامتناهی که قسمتی از آن واپیچیده است، می پردازیم. برای این منظور اثرات تغییر همپوشانی اربیتال های اتم های همسایه و پیچش را در پارامترهای پرش قسمت واپیچیده وارد می کنیم. همچنین با توجه به تقارن های هامیلتونی سامانه، مسئله مورد نظر به مسئله ی دو زنجیره ی ساده تقلیل می یابد. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که رسانش الکترونی قویاً به میزان پیچش و ضریب تغییر قدرت همپوشانی اربیتالی وابسته است. افزایش واپیچیدگی در نردبان مرکزی باعث کوچک تر شدن پنجره انرژی آن شده و در نتیجه ناحیه ی رسانش تشدیدی کاهش می یابد

کلیدواژه‌ها