کرنش تراکمی نانولوله های کربنی چندلایه درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره

نویسندگان

گروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کلوئید نقره سیتراتی با اندازه‌ی نانوذرات nm 17 به روش لی و میسل فراهم گردید. سپس با استفاده از روش محلولی-ژله‌ای نانوکامپوزیت نانولوله‌های کربنی چنددیواره/تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره TiO2 Ag/MWCNTs تهیه شد. با استفاده از دستگاه پتانسیل سنج زتا، اندازه‌ی نانوذرات نقره زیر nm20 تخمین زده شد. با استفاده از طیف‌سنجی رامان، درصدهای متفاوتی از نانولوله‌های کربنی چنددیواره‌ی عامل‌دار شده درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره ردیابی شد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر جابجایی فرکانس نوارهای رامان است. نوار G cm-1 1583 یکی از نوارهای اصلی نانولوله‌های کربنی در بستر فوق مورد بررسی قرار گرفت و جابجایی آن که تابعی از غلظت نانولوله‌های کربنی بود بدست آمد. با توجه به میزان جابجایی قله این نوار، کرنش تراکمی نانولوله‌های کربنی درون این بستر محاسبه گردید که به میزان قابل توجهی بیشتر از مقدار گزارش شده در کارهای مشابه می باشد.
 

کلیدواژه‌ها