بررسی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات کیتوزان و آلبومین به روش شبکه های عصبی مصنوعی

نویسندگان

گروه نانو فناوری پزشکی، دانشکده ف نآوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

چکیده

اندازه نانو ذرات می تواند بر عوامل مختلفی مانند زمان ماندگاری در خون، ایمنی زایی، حذف توسط سیستم رتیکولواندوتلیال و میزان سمیت موثر ذرات ‌باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اندازه نانوذرات و نحوه ارتباط این عوامل با اندازه می‌تواند بسیار مفید باشد. در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف شامل غلظت کیتوزان، pH و زمان واکنش بر روی اندازه نانو ذرات ساخته شده به روش خود تجمعی بررسی شد. برای مطالعه رابطه بین متغیر‌های مستقل و متغیر وابسته اندازه از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد غلظت کیتوزان مهمترین عامل موثر بر روی اندازه بوده و دارای رابطه مستقیم با اندازه می‌باشد. افزایش pH باعث کاهش اندکی در اندازه و افزایش زمان واکنش باعث افزایش اندک آن می شوند. بنابراین برای طراحی و آماده سازی نانوذرات کیتوزان/آلبومین در اندازه های دلخواه باید غلظت پلیمر، pH و زمان واکنش را در محدوده های معین تنظیم کرد.

کلیدواژه‌ها