بررسی اثر نوع عامل قلیایی و دمای کلسیناسیون درسنتز شیمیایی نانوذرات پروسکایتی لانتانیوم فرایت

نویسندگان

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

ماده پروسکایتی LaFe0.6Co0.4O3، یکی از گزینه های مناسب برای استفاده به عنوان حسگر گاز منوکسید کربن است. در این مقاله سنتز نانوذرات پروسکایتی لانتانیوم فرایت آلایش شده با کبالت به روش هم‌رسوبی و با استفاده از دو ماده قلیایی مختلف، شامل هیدروکسید آمونیوم NH4OH و سدیم هیدروکسید NaOH به عنوان عامل رسوب دهنده و دماهای کلسیناسیون مختلف گزارش شده‌است. حضور ذرات بلوری تک فاز با ساختار اورتورمبیک از طریق آنالیز فازی پراش پرتو ایکس تایید شد. نتایج بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر این است که پس ازکلسیناسیون در دمای Cº900، نمونه-ی سنتز شده با NH4OH در مقایسه با نمونه‌ی‌‌ سنتز شده با NaOH دارای اندازه‌ی ذرات کوچکتری است. علاوه بر این، در نمونه های سنتز شده با NH4OH، کاهش دمای کلسیناسیون از 900 به Cº800، سبب تغییر قابل توجه مورفولوژی و کاهش اندازه ذرات از 90 به nm75 شده‌است.

کلیدواژه‌ها