سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی MWCNT/6MnO3.2La0.2Sr0.Ba0 و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و مقایسه جذب امواج ریزموج آن با 6MnO3.2La0.2Sr0.Ba0 در محدوده فرکانسی باند X

نویسندگان

1 دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ساوه

4 دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین (ع)

5 واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت مغناطیسی چندعنصره بر پایه نانولولههای کربنی چند دیواره عاملدار شده MWCNT/6MnO3.2La0.2Sr0.Ba0 تهیه و برای تقویت شدت و پهنای نوار جذبی در محدودهی فرکانس X امواج ریزموج استفاده شد. ابتدا نانوذره مغناطیسی 2La0.2Sr0.Ba0 و 6MnO3 به روش سل-ژل سنتز شد. سپس سطح نانولولههای کربنی با استفاده از مخلوط 3 به 1 سولفوریک/نیتریک اسید تحت امواج فراصوت و همزن مکانیکی به طور همزمان، با گروه های عاملی کربوکسیلیک عاملدار شدند. در مرحله بعد نانولولههای کربنی عاملدار شده با استفاده از پلیمر پلی متیل متا کریلات در کورهی گاز آرگون با نانوذرات مغناطیسی پوشش دادهشدند. ساختار بلوری و مورفولوژی نانوذره سنتز شده و پوششدهی مناسب نانولولههای کربنی بااین نانوذرات به کمک FTIR,VSM,XRD,FESEM بررسی و تایید شد. در نهایت، نمونههای جاذب با پخشکردن مناسب نانوذره مغناطیسی و نانوکامپوزیت در پلی اورتان بوسیلهی امواج فراصوت آماده و میزان جذب یا افت انعکاس نمونههای جاذب در محدودهی فرکانس GHz 4/12-2/8 بررسیشد. نانوذره 6MnO3.2La0.2Sr0.Ba0 دارای بیشینه افت انعکاس dB 46/14 در ناحیه GHz 74/10 بود و در این ناحیه با پهنای باند GHz 72/1 جذب بیش از dB 10 از خود نشانداد. همچنین نانوکامپوزیت MWCNT/6MnO3.2La0.2Sr0.Ba0 دارای جذب dB 97/22 امواج ریزموج در ناحیه GHz 45/11 و با پهنای باند GHz 29/2 جذب بیش از dB 10 میباشد. این نتایج Ba نشان میدهدا گر چه نانوذره سنتزشده 6MnO3.2La0.2Sr0.0 خود به تنهایی دارای خاصیت جذب امواج ریزموج بوده و جاذب
 

کلیدواژه‌ها