مدلسازی پاسخ حسگر زیستی تشدید پلاسمون سطحی پایه گرافنی

نویسندگان

1 موسسه بین المللی تکنولوژی مالزی-ژاپن، دانشگاه تکنولوژی مالزی ، مالزی

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مواد پایه گرافنی با ویژگیهای برجسته نوری و الکتریکی بهمنظور بهبود حساسیت و در نتیجه عملکرد واحد پذیرنده در حسگر زیستی تشدید پلاسمون سطحی )SPR( مورد توجه محققان قرارگرفتهاند. در این مقاله تغییرات ترا کم حاملها ناشی از عناصر عاملدار، به صورت تغییرات رسانندگی در حسگر زیستی )SPR( پایه گرافنی مدلسازی شده است. خواص مولکولی مانند الکترونگاتیویته، جرم مولکولی و گروه جدول تناوبی موثر در نظر گرفته شدهاند. معادله تغییر ضریب شکست تعریف و ضرایب مربوطه ارائه شدهاند و در نهایت مدل تئوری از روی دادههای تجربی برای تفسیر تغییرات منحنی SPR، ارائه شده است
 

کلیدواژه‌ها