مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانوصفحه های دیسولفیدمولیبدن تهیه شده به روش لایه برداری مبتنی بر حلال

نویسندگان

1 گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 گروه فیزیک ماده چگال، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

 

نانوصفح ههای دی سولفی دمولیبدن به دلیل ظهور پدیده های
جالب فیزیکی و نیز قابلیت استفاده ی گسترده در زمینه های
مختلف همچون ترانزیستورهای اثر میدان، باتر یهای یون
لیتیمی و حسگرهای گازی مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال،
یافتن رو شهایی به منظور تولید نانوصفح هها در مقیاس گسترده
و به صورت ارزان یکی از چال شهای اساسی در توسع هی هر
چه بیشتر این نانوساختارها محسوب م یشود. در این تحقیق،
رویکرد لایه برداری مبتنی بر حلال برای سنتز نانوصفحه های
دوبعدی دی سولفی دمولیبدن به کمک ترکیب حلا لهای آب و
اتانول معرفی م یشود. استفاده از این ترکیب شامل مزیت های
برجست های همچون تولید نانوصفحه هایی با ضخامتی در ابعاد
اتمی، کاهش حضور ماده حلال در نمونه، بازدهی بالا در تولید
نانوصفحه ها از نمونه تود های و نیز پایداری تعلیق بدست آمده
می باشد. ساختار فونونی بلوری، گاف انرژی و ریخت شناسی
نانو صفحه های تولید شده به ترتیب با استفاده از پراکندگی رامان،
طیف سنجی جذبی، و میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی و کنترل
شد. نسبت حجمی بهینه برای حلا لهای آب و اتانول به ترتیب
%55 و 45 % بدست آمد. مشخصه یابی اپتیکی این نانوصفحه ها
به کمک طی ف جذبی، گاف انرژی 7/ 1 الکترون ولت رابرای
نانوصفحه های چندلایه نشان داد. تجزیه و تحلیل داده های
مذکور موید تولید نانو صفحه های چند لایه دی سولفیدمولیبدن
است.

کلیدواژه‌ها