خواص ضدباکتری و عبورپذیری الیاف الکتروریسی شده هسته-پوسته حاوی نانوذرات نقره

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی- گروه مهندسی پلیمر

چکیده

در این تحقیق، روش الکتروریسی هم محور برای تهیه الیاف هسته-پوسته پلی‌کاپرولاکتان PCL و پلی‌وینیل‌الکل PVA استفاده شد و نانوذرات نقره قبل از فرایند، از طریق احیای نیترات نقره درون محلول هسته، اضافه شد. حضور نانوذرات نقره با مشاهده پیک جذبی در آزمون طیف‌نمایی مرئی-فرابنفش در محدودهnm 430-420 ثابت شد. خواص ضدباکتری طبقاستانداردATCC 100 با استفاده از باکتری E.coliو S.aureusبر روی بافت الیاف تک لایه PCL، PVA، PCL حاوی نقره،PVA حاوی نقره و بافت الیاف هسته-پوستهPVA-Ag/PCL و PCL-Ag/PVAبررسی شد. نتایج نشان داد الیاف هسته-پوسته همانند الیاف تک لایه حاوی نقره خواص ضدباکتری قوی دارد.به علاوه افزودن نانوذرات نقره موجب افزایش اندک زاویه تماس یا آب‌گریزی الیاف می‌شود.آزمون نرخ عبور بخار آب نشان داد با افزون نقره و هسته-پوسته شدن الیاف مقدار WVTRکاهش یافته که این مقدار نسبت به زخم بندهای تجاری موجود، به مقدار WVTRپوست انسان نزدیک‌تر است.
 

کلیدواژه‌ها