کمپلکس مس تثبیت شده بروی نانو ذرات مغناطیسی بعنوان نانوکاتالیروز قابل بازیافت و موثر برای اکسایش سولفیدها و تیولها

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام

چکیده

در این تحقیق کمپلکس مس IIتثبیت شده روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بعنوان کاتالیروز موثر، کارامد و قابل بازیافت سنتز شد. این نانو ذرات برای اکسایش سولفید به سولفوکسید و واکنش های جفت کردن اکسایشی تیول ها به دی سولفیدها در حضور هیدروژن پراکسید بعنوان عامل اکسنده، مورد استفاده قرار گرفت. گسترده وسیعی از سولفید ها و تیول های آروماتیک و آلیفاتیک با موفقیت به محصولات مورد نظر تبدیل شدند. همه محصولات با بازده عالی تا خوب به دست آمدند. نانو کاتالیزور های مغناطیسی با تکنیک های مختلفی شامل : SEM, TEM, XRD, VSM, TGA, EDX ,IR تعیین مشخصات شده اند. مزیت استفاده از نانو ذرات اکسید آهن، جداسازی آسان کاتالیزور از محیط واکنش با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی است که قابلیت استفاده مجدد و انجام واکنش با بازده بالا را امکان پذیر می سازد.

کلیدواژه‌ها