نانوزیست‌حسگر فوق‌العاده حساس و سریع بر پایه‌ی هیبرید پلاگزیتونیک نانومیله طلا-کوانتوم دات RQ خودسازمان‌ده آپتامری برای شناسایی تروپونین I قلبی انسانی

نویسندگان

1 گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 گروه بیوفیزیک و نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

چکیده سکته‌ی حاد قلبی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. روش‌های متداول تشخیص سکته‌ی قلبی پرهزینه و زمان‌بر هستند و معمولاً از نمونه‌ی خون به عنوان نمونه‌ی زیستی استفاده می‌کنند؛ بنابراین، ساخت یک ابزار تشخیصی فوق‌العاده سریع، حساس و غیرتهاجمی ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق یک نانوزیست‌حسگر جدید فوق‌العاده حساس و فلورسنت پلاگزیتونیک آپتامری که از جفت‌شدگی پلاسمون-اگزایتون هیبرید نانومیله‌ی طلا-کوانتوم‌دات RQ ساخته‌شده است، جهت تشخیص پروتئین انسانی تروپونین I قلبی cTnI، بیومارکر طلایی تشخیص سکته‌ی حاد قلبی، معرفی می‌گردد. آزمایش‌های پیش-بالینی با کمک بزاق انجام گرفت. اتصال پروتئین cTnI به آپتامر منجر به تشدید فلورسانس سامانه هیبرید پلاگزیتونیک می‌شود. حد تشخیص این نانوزیست‌حسگر نیم فمتومولار است. به نظر می‌رسد که این نانوزیست‌حسگر جدید بر پایه‌ی سامانه هیبرید پلاگزیتونیک RQ، می‌تواند پنجره‌ی جدیدی را به سوی فرصت‌های تازه برای توسعه‌ی طراحی و ساخت نانو‌زیست‌حسگرها در حوزه‌ی نانوزیست‌فناوری باز کند.

کلیدواژه‌ها