استفاده از نانوپیکسل های پلاسمونیکی برای کاربردهای امنیتی

نویسنده

آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلویدیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران پژوهشکده علوم کاربردی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله از نانوروزنه های پلاسمونیکی برای ساخت پیکسل های تمام رنگی با رزولوشن نانومتری استفاده شده است. در این فناوری با ترکیب نانولیتوگرافی باریکه الکترونی و زدایش خشک امکان ایجاد نانوروزنه های پلاسمونیکی در لایه های نازک آلومینیوم فراهم گشته که بعنوان نانوپیکسل های رنگی وابسته به قطبش عمل می کنند. با ترکیب آرایه ای از این نانوروزنه ها با ابعاد و توالی مختلف نانوپیکسل های تمام رنگی که قابلیت ذخیره اطلاعات را دارند ایجاد شد. علاوه بر این، با استفاده از تفاضل محدود حوزه زمان توزیع میدان الکتریکی و قانون انتخاب در این نانوروزنه ها مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج تجربی مقایسه شد. به دلیل ابعاد نانومتری سطوح ساخته شده و عدم دسترسی عمومی تجهیزات ساخت امکان جعل آنها وجود ندارد و برای کاربردهایی امنیتی همچون ساخت کارت های اعتباری و پول مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها


[1] Y. Gu, L. Zhang, J. K. W. Yang, S. P. Yeo, C.- W. Qiu “Color generation via subwavelength plasmonic nanostructures,” Nanoscale, 7, 6409-6419, 2015.
[2] S. Yokogawa, S. P. Burgos, H. A. Atwater, “Plasmonic color filters for CMOS image sensor applications,” Nano Letters, 12, 4349-4354, 2012.
[3] J. Olson, A. Manjavacas, L. Liu, W.-S. Chang, B. Foerster, N. S. King, M. W. Knight, P. Nord-lander, N. J. Halas, S. Link, “Vivid, full-color aluminum plasmonic pixels,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 111, 14348-14353, 2014.
[4] A. S. Roberts, A. Pors, O. Albrektsen, S. I. Bozhevolnyi, "Color generation via subwavelength plasmonic nanostructures,” Nano Letters, 14, 783- 787, 2014.
[5] K. Kumar, H. Duan, R. S. Hegde, S. C. W. Koh, J. N. Wei, J. K. W. Yang, “Printing colour at the optical diffraction limit,” Nature Nanotechnoly, 7, 557-561, 2012.
[6] M. Miyata, H. Hatada, J. Takahara, “Full-Color Subwavelength Printing with Gap-Plasmonic Optical Antennas,” Nano Letters, 16, 3166-3172, 2016.
[7] K. L. Kelly, E. Coronado, L. L. Zhao and G. C. Schatz, “The Optical Properties of Metal Nanoparticles: The Influence of Size, Shape, and Dielectric Environment” Journal of Physical Chemistry B, 2003, 107, 668-677, 2003.
[8] J. T. Shawn, L. Zhang, D. Zhu, X. M. Goh, Ying Min Wang, K. Kumar, C. W. Qiu, J. K. W. Yang,
“Plasmonic Color Palettes for Photorealistic Printing with Aluminum Nanostructures,” Nano Letters,
14, 4023-4029, 2014.