بررسی اثر ناخالصی منگنز بر روی نانو میله های اکسید روی سنتز شده به روش تابش مایکروویو

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان

چکیده

در این تحقیق، نانومیله های خالص اکسیدروی همراه با ناخالصی منگنز با روش مایکروویو سنتز شدند. نانومیله های تولید شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس مشخصه یابی شدند. خواص اپتیکی نانومیله ها به کمک طیف سنجی جذبی و نورتابی بررسی شدند. اثر غلظت های مختلف ناخالصی منگنز بر روی خواص اپتیکی نانومیله های اکسیدروی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهدات نورتابی نشان داد که نانومیله های خالص اکسیدروی دارای تابش سبز رنگ می‌باشند و زمانی که ناخالصی منگنز وارد ساختار اکسیدروی می‌شود، قله نورتابی به سمت طول موج‌های زرد جابه‌جا می‌شود و همچنین شدت نورتابی آن افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها