مقایسه اثر گروه های دوپ شده Agو Eu در عملکرد نانوفتوکاتالیست های احتراقی پایه ZnO با هدف رنگبری در راکتور های ناپیوسته

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان

2 استادیار، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوی رنگ و پوشش، تهران

چکیده

در این مقاله اثر دوپنت هایAg و Eu بر راندمان رنگبری ZnO بررسی شد. ذرات اکسید روی با ٪ ۱ مولی یوروپیوم و ٪ ۲ وزنی نقره دوپ شدند. عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات سنتز شده به روش احتراقی، با تخریب رنگ ۱۹۴RBمورد بررسی قرار گرفت. شناسایی ساختار نانوذرات سنتز شده با X-ray diffraction و میکروسکوپ الکترونی SEM صورت گرفت. برای بررسی میزان رنگبری فتوکاتالیست ها از دستگاه UV-Visible استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ذرات اکسید روی دوپ شده با یوروپیوم با ۶۲ درصد رنگبری در شصت دقیقه، عملکرد بهتری نسبت بهذرات دوپ شده با نقره، در رنگبری رنگهای آزودارند.

کلیدواژه‌ها