ساخت کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم برای سلول خورشیدی رنگدانه ای

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک

چکیده

یکی از چالش های مهم در حوزه ی سلول های خورشیدی نانوساختاری، ساخت الکترود با استفاده از فرایند های دمای پایین است تا علاوه بر کاهش پیچیدگی و هزینه ی ساخت، بتوان در ادامه از آن ها برای ساخت سلول های خورشیدی انعطاف پذیر استفاده کرد. در این پژوهش، کروم لایه نشانی شده به روش الکتروشیمیایی، به عنوان زیرلایه ی کاتد معرفی شده است. بیشتر بودن میدان الکتریکی روی لبه ها و نقص های ایجاد شده روی این زیرلایه، هنگام لایه نشانی پلاتین به روش الکتروشیمیایی، باعث توزیع یکنواخت تر نانوذرات پلاتین روی سطح الکترود و درنتیجه افزایش سطح مؤثر آن می شود. با استفاده از این کاتد، علاوه بر امکان ساخت در دمای پایین، امکان ساخت در ابعاد بزرگ نیز ایجاد می شود به دلیل مقاومت سری کم فلز کروم در مقایسه با زیرلایه ی FTO . در نهایت، اثر استفاده از کروم به عنوان زیرلایه ی کاتد با اثر استفاده از آن به عنوان زیرلایه ی فوتوآند در بازدهی و محدودیت های ساخت، مقایسه و بررسی شده است. با استفاده از این کاتد دمای پایین در سلول خورشیدی رنگدانه ای، بازدهی 9.49 به طور میانگین به دست آمد.

کلیدواژه‌ها