بررسی اثر ضخامت لایه بر عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه‌ای بر پایه نانوذرات ZnO و SnO2

نویسندگان

گروه فیزیک ماده چگال، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این پژوهش فوتوآند سلول‌ خورشیدی رنگدانه ای با استفاده از نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید قلع به طور جداگانه با روش دکتر بلید برای یک بارلایه نشانی، دوبارلایه نشانی، سه بار لایه نشانی و چهار بار لایه نشانی ساخته و توسط رنگدانه ی N719 حساس سازی شد. با استفاده از تحلیل پراش اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، ساختار و ریخت شناسی مورفولوژی نانوذرات بدست آمد. پارامتر‌ها‌ی بازده، چگالی جریان مدار کوتاه، ولتاژ مدار باز و ضریب پرشدگی سلول با استفاده از تحلیل منحنی جریان- ولتاژ برای نمونه‌ها‌ی ساخته شده محاسبه گردید. بر اساس نتایج مشخصه یابی جریان – ولتاژ مشخص شد که سلول سه بار لایه نشانی شده با روش دکتر بلید برای هر دو اکسید فلزی بالاترین بازده را دارد و برای اکسید روی و دی اکسید قلع به ترتیب بازده 3.83 و 2.24 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها