بررسی ساختار و خواص آبدوستی غشای PSF/PEG با افزودن نانو ذرات SiO2

نویسندگان

گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

چکیده

غشاهای نانوکامپوزیت پلی‌سولفونی به روش جدایی فاز تهیه شدند. درصدهای وزنی متفاوتی از نانو ذرات سیلیکون دی اکسید به عنوان افزودنی‌های معدنی برای بهبود خواص آبدوستی غشای PSF/PEG افزوده شدند. ترکیب غشاهای بهبود یافته با نانوذرات سیلیکون دی اکسید، توسط اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه تائید شدند. تصاویر سطح و سطح مقطع نمونه‌های تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. خواص آبدوستی نانوکامپوزیت‌های تهیه شده، با آزمون‌های اندازه گیری زاویه تماس قطره آب و میزان جذب آب در pH‌های مختلف بررسی شدند. نتایج نشان داند که با افزودن نانوذرات تا ۵ وزنی، خواص آبدوستی افزایش چشمگیری داشت.
 

کلیدواژه‌ها