سنتز، رشد و بررسی خواص نوری نانوذرات سلنید روی آلائیده شده با مس به روش فوتوشیمیایی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر (عج). رفسنجان

2 گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر(عج)، رفسنجان

3 گروه فیزیک، دانشگاه ولیعصر )عج(، رفسنجان

چکیده

در این مقاله نانوبلورهای سلنید روی آلائیده شده با مس به وسیله یک روش فوتوشیمیایی ساده سنتز شدند. نتایج XRD و TEM تشکیل نانوذرات آلائیده شده با فاز زینک بلند و اندازه ذرات nm3 را نشان داد با توجه به آنالیز UV-Vis گاف انرژی نانوذرات آلائیده شده با مس از 3/80 به eV 3/45 برای مدت زمان سنتز 5 تا 15 دقیقه کاهش یافت. طیف نورتابی برای نانوذرات ZnSe سنتز شده دو قله که به ترتیب مربوط به گذار اکسیتونی و گذار از نوار رسانش به تله های مربوط به نواقص بلوری هستند را نشان داد. برای نانوذرات سلنید روی آلائیده شده با مس قله‌ مربوط به گذارهای اکسیتونی و تله‌ای با گذشت زمان یه ترتیب کاهش وافزایش یافتند، بطوریکه در مدت زمان 10 دقیقه گسیل اکسیتونی کاملا خاموش شده و گسیل تله‌ای به بیشینه مقدار خود رسید.
 

کلیدواژه‌ها