تهیه و بررسی خواص نوری نمونه نانوذرات کلوئیدی کربن

نویسندگان

1 پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشکده مواد و مهندسی، دانشگاه یونسئی کره جنوبی

چکیده

این کار تحقیقاتی خواص نوری یک نمونه کلوئیدی از نقاط کوانتومی کربن که با استفاده از فرآیند اکسید کردن سلولز استات با کمک ترکیبات قلیایی و بدون نیاز به ترکیبات پایدارکننده سطحی در محیط آب انجام شده است را ارائه می کند. تولید نقاط کوانتومی بلورین کربن با ابعاد 5-4 نانومتر و با ساختار شش وجهی با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا HR-TEM تایید شده است. نتایج تجربی این کار تحقیقاتی بیانگر وجود خواص لومینسانس نوری مناسب و پایدار با طیف های تابشی گسترده ای در ناحیه های مرئی و مادون قرمز از کلوئید نقاط کوانتومی کربن در محیط آب است. بررسی نتایج تجربی بیانگر آن است که تابش های مرئی و مادون قرمز مشاهده شده می تواند به ترتیب ناشی از اثر محبوس شدن کوانتومی و اثرات سطحی مرتبط با ترکیبات اکسید باشد.
 

کلیدواژه‌ها