بررسی اثر حضور HPC بر حساسیت نانوذرات هسته/پوسته CeO2/TiO2 برای سنجش VOCs در دمای محیط

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری، شهر ری، ایران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

نانوذرات هسته/پوسته CeO2/TiO2 در حضور و عدم حضور هیدروکسی‌پروپیل‌سلولز طی فرآیند سه مرحله‌ای سنتز شد. تشکیل ساختار هسته/پوسته CeO2/TiO2 توسط طیف سنجی پراش پرتو ایکس XRD، طیف سنجی پراکندگی انرژی EDS و میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی FESEM تایید شد. نانوذرات حساسیت قابل توجهی را به ترکیبات آلی فرار در دمای اتاق و خواص سنجش انتخابی گاز را به نمایش گذاشته‌اند. نانوذرات هسته/پوسته CeO2/TiO2 در غلظت ppm340 در حضور و عدم حضور HPC به ترتیب 16 و 10 واحد حساسیت نشان دادند. زمان‌های پاسخ و بازیابی و درجه حرارت سنجش پایین به عنوان دیگر خواص بهبود یافته سنسورها اندازه‌گیری شد. مکانیسم سنجش نانوذرات براساس تغییر سد اتصال ناهمگن در رابط بین CeO2 و TiO2 شرح داده شد.

کلیدواژه‌ها