ساخت نانوذرات طلا و بررسی تاثیر تابش گاما بر روی خواص اپتیکی و ضریب تضعیف آنها

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور

2 آزمایشگاه نانوفوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، نانوذرات طلا به روش شیمیایی تهیه شده است. خواص اپتیکی این نانوذرات توسط طیف جذب مرئی- فرابنفش، روش روبش-z و طیف‌سنجی رامان مطالعه شده است. همچنین با استفاده از روش طیف‌نگاری، ضریب تضعیف جرمی گاما در انرژی‌های مختلف برای نانوذرات تهیه شده، محاسبه شده‌اند. طیف جذب مرئی- فرابنفش این مواد، پیک جذبی در محدود 530 نانومتر را نشان می‌دهد. ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی در شدت 40 میلی‌وات توسط لیزر نئودیم یگ پیوسته با طول موج nm 532 به‌کمک چیدمان دریچه بسته و باز روبش-z به‌ترتیب از مرتبه cm2/W 10-8وcm/W 10-4به‌دست آمده-اند. به‌کمک طیف‌سنجی رامان ارتعاشات شبکه بررسی شده است. اندازه‌گیری‌های انجام شده، نشان‌دهنده تاثیر پرتودهی گاما بر ضریب تضعیف جرمی گاما و خواص اپتیکی نانو ذرات طلا می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها