مطالعه خواص نانوذرات فریت سنتز شده به روش عملیات گرمایی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پوترا، مالزی

چکیده

ر این پژوهش نانوذرات فریت منیزیم، مس و کادمیم با استفاده از روش عملیات گرمایی در حضور پلی‌ونیل‌الکل‌PVA سنتز شدند. مشخصات ساختاری نمونه‌ها توسط پراش پرتو ایکسXRD تعیین گردید که نتایج حضور فازهای بلوری را در تمام نانو‌فرایت‌ها تایید نمودند. با استفاده از تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEMاندازه نانوذرات فریت‌ منیزیم، مس و کادمیم به ترتیب 5 الی 8، 10 الی33 و 47 الی 138 نانومتر بدست ‌آمد. ‌طیف‌سنج مادون قرمزFT-IR وجود گروه عاملی فلز اکسید را در همه‌‌ی دما‌ها تأیید کرد، همچنین طیف‌سنجFT-IR نشان داد که در دما‌های بالاتر از ‌773 درجه کلوین، مدهای مربوط به ترکیب های آلی حذف شدند. خواص مغناطیسی نانو‌ذرات مانند مغناطش‌اشباعMs و وادارندگی-مغناطیسی‌Hc توسط دستگاه مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشیVSM در دمای اتاق بررسی‌ شد که نشان دادند ، نانوذرات فریت‌ کادمیم و فریت‌ مس رفتار فرومغناطیس و نانوذرات فریت ‌منیزیم، رفتار سوپر‌پارامغناطیس داشتند. دستگاه تشدیدمغناطیسی‌الکترون‌‌EPR وجود الکترون‌‌های جفت‌نشده برای همه‌ی نانوفریت‌ها را نشان داد، همچنین با استفاده از EPR عرض قلّه-درهΔHpp‌، میدان مغناطیسی تشدیدیHr و ضریبg اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها