تهیه نانوذرات Cr2O3 در حضور پلی اتیلن گلیکول توسط روش تخریب گرمایی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانو ذرات کروم اکسید Cr2O3 توسط روش تخریب گرمایی پیش ماده Cracac3 استیل استونات acac تهیه شد. پیش از تخریب گرمایی، ابتدا Cracac3 در حلال اتانول با پلی‌اتیلن-گلیکول PEG مخلوط و سپس حلال توسط گرم کردن ملایم تبخیر شد. مخلوط جامد به دست آمده در اثر تخریب گرمایی در دمای ºC450 به مدت 2 ساعت به نانوذرات Cr2O3 تبدیل شد. محصول حاصل توسط تکنیک های پراش پرتو ایکس پودر XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه FT-IR شناسایی شد. الگوی XRD خلوص و بلورینگی بالای نانوذرات Cr2O3 با فاز بلوری رومبوهدرال را تایید کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوذرات دارای اندازه nm30-20 را نشان داد. اندازه گیری‌های طیف سنجی جذبی UV-Vis شکاف نواری برابر با eV 5/4 را برای نانوذرات Cr2O3 نشان داد. همچنین مکانیسم رشد قابل قبولی نیز پیشنهاد داده شد.
 

کلیدواژه‌ها