بررسی خواص ساختاری ومغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن ساخته شده به روش میکروامولسیون

نویسندگان

گروه فیزیک، علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در این مطالعه نانوذرات گارنت ایتریوم آهن با فرمول شیمیاییY3Fe5O12 تحت شرایط محیط و اتمسفر نیتروژن به روش میکروامولسیون تهیه شدند و جهت بررسی دمایی در گستره دمایی oC700 تا oC 1100 گرمادهی شدند. ویژگی های ساختاری و مغناطیسی توسط XRD،Far-FTIR ،TEM و VSM مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل پراش پرتو ایکسXRD، نشان می دهد که نمونه های تهیه شده در دمای oC800 و oC900 تک فاز شده اند. میانگین اندازه بلورک های تحت دو اتمسفر محیط و نیتروژن در بازه 11 تا 29 نانومتر برآورد شد. بیناب سنج فروسرخ دورFar-FTIR پیوند اصلی درگستره cm-1650-550 مربوط به ارتعاشات کششی در جایگاه چهاروجهی و پیوند در گستره cm-1 400-300 را مربوط به جایگاه های هشت وجهی نشان می دهد. تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM توزیع یکنواخت اندازه ذرات را نشان می دهد. ویژگی های مغناطیسی نمونه ها با استفاده از مغناطیس سنج ارتعاشی VSM مورد بررسی قرار گرفت. این آنالیز نشان داد که مغناطش اشباع نمونه ها نخست تا دمای oC900 افزایش و سپس کاهش یافت. این تغییرات به افزایش اثر فازهای جانبی و کمبود اکسیژن در دماهای بالاتر نسبت داده شد.
 

کلیدواژه‌ها