اثر انتقال ساختار بر ویژگی مغناطیسی فریت بیسموت آلاییده با La و Y

چکیده

در این پژوهش نانو‌ذرات ۱۵/۰ , ۱/۰ , 03/۰ , 0 Bi1-xLa0.15OxFeO3 ,x با استفاده از اسید تارتاریک به روش سل-ژل تهیه شدند.این مواد دارای شبکه پروسکایت ABO3 می باشند. در شبکه پروسکایت، برخی اعوجاج‌ها می تواند زاویه B-O-B را تغییر دهد و بنابراین بر ویژگی‌های مغناطیسی و الکتریکی این شبکه اثر‌بگذارد. بررسی‌های ساختاری الگوی پراش پرتو ایکس توسط نرم افزار FuIIPRUF برای نمونه‌های ۱/۰ x و ۱۵/۰ x صورت گرفت و تغییر ساختار را از لوزی‌رخ رمبوهدرال به شبه‌مکعبی ارتورمبیک نشان داد. نتایج آنالیز VSM گرفته شده از تمام نمونه‌ها بیان داشت که با افزایش درصد آلاییدگی، مغناطش پسماند و مغناطش ماکزیمم نمونه‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها